โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็น Globalization การติดต่อสื่อสาร ประสานงานไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศมีขอบข่ายออกไปทั้งในภูมิภาคระดับอาเซียนและระดับโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตของประเทศไทยรวมถึงมีการแข่งขันสูงมากทั้งในระดับประเทศ ระดับนานาชาติคุณสมบัติบัณฑิตที่ผลิตออกมาต้องพร้อมที่จะแข่งขัน ไม่เฉพาะการแข่งขันทางเทคนิคแต่ต้องมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือสกิลที่สำคัญ 7 สกิลนั่นเองครับ

1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  ( Critical Thinking and Problem Solving )

 

2.ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ( Creativity and Innovation )

3.ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  ( Collaboration, Teamwork and Leadership )

4.ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ( Communications, Information, and Media Literacy )

6.ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Computing and ICT Literacy  )

 7.ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ( Career and Learning Skills )

กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สำหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่ เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการเยนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21

ขอบคุณข้อมูลจาก http://603150110295.blogspot.com/2018/10/21-3r7c.html

รับจัดหลักสูตร 7 SKILLsเทคนิคพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21  https://www.facebook.com/eqgroup.co.th/