หลายหน่วยงาน หลายองค์กร หลายคน พยายามสรรหา วิธีการ หรือเทคนิคต่างๆ ในการสร้างสายพันธ์ในองค์กร...