EQ Camp

STEM Camp

จัดกิจกรรมค่ายเพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกในการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยที่เป็นบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน

English Camp

เป็นการจัดกิจกรรมค่ายสร้างประสบการณ์การเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นนอกห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกม เพลง หรือ บทบาทสมมติ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มการเรียนรู้และสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษา

Chinese Camp

เป็นการจัดกิจกรรมค่ายสร้างประสบการณ์การเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จริง และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นนอกห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกม เพลง หรือ บทบาทสมมติ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มการเรียนรู้และสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษา

STEAM Camp

เป็นกิจกรรมค่ายที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้มากกว่า STEM ในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ใช่แค่จำกัดความรู้แค่ในห้องเรียนโดยเพิ่ม A (ART) แต่จะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้ค้นพบเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบใหม่ ผ่านการเรียนรู้ในกระบวนการกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองขึ้นมา

Lab Camp

เป็นการค่ายที่ให้ผู้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทดลองทำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ทดลองผสมสารเคมี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยที่เป็นบูรณาการความรู้ผ่านกระบวนการกิจกรรมและสร้างความสนุกในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

AI Camp

เป็นการจัดกิจกรรมค่ายที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ในการเรียนรู้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) โดยวิทยากรผู้มีความรู้ประสบการณ์ ในด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือเพื่อสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

อาจารย์จิภาดา ดวงท้าวเศษ

ขอบคุณที่ดูแลห้อง GEP เป็นอย่างดีค่ะ และหวังว่าจะได้มาช่วยเหลือกันอีก

โรงเรียนเลยพิทยาคม

อาจารย์อำนาจ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผมไว้ใจทีมนี้ เพราะความเป็นกันเอง และพึ่งพาได้เสมอ

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ได้รับความรู้และทักษะมากมายจากทำงานเป็นทีม สอดแทรกความรู้แบบ STEM มีกิจกรรมที่ผ่อนคลายทำให้มีความสนุกในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น