EQ Training

Inhouse Training

เป็นการจัดฝึกอบรมที่ถูกออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมตามผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจัดขึ้นเป็นการภายในเฉพาะองค์กรนั้นๆเป็นหลัก เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร โดยมีมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ชัดเจนทำให้ผู้เรียนเข้าถึงแก่นแท้ขององค์ความรู้ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด

Team Building

กระบวน “การสร้างทีม” หรือ “ทีมสัมพันธ์”  เพื่อให้มีการใช้กระบวนการ วิธีการต่างๆ ในการให้บุคคล กลุ่มคน ได้เกิดการพัฒนากันในหลายๆ ด้าน เช่น พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ความสามัคคี, การยอมรับ, ความเป็นผู้นำ, การสื่อสาร, การทำงานร่วมกัน, และการทำงานเป็นทีม โดยอาศัยสถานการณ์ต่างๆ ที่วิเคราะห์จากแนวคิดต่างๆ ให้ได้ผลออกมา ตรงตามประโยชน์ เป้าหมายที่ต้องการ

Walk Rally

กระบวนการกลุ่มที่สามารถกระทำควบคู่ไปกับการอบรม สัมมนา ทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ทักษะและศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกา ทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

Rally

กระบวนการกลุ่มที่สร้างองค์กรโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ทักษะ และศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน โดยทำกิจกรรมในรูปแบบใหม่ โดยทุกคนจะได้ทำภารกิจร่วมกัน ณ จุดท่องเที่ยวตามภูมิปัญญาและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ความเป็นผู้นำ,ความคิดสร้างสัน,การสื่อสาร, การทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม

On The Beach

เป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มที่ชายหาดด้วยกระบวนการที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ทักษะ และศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติและทะเลและยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความคิดสร้างสรรค์จากการทำกิจกรรม

Sport Game

คือกระบวนการกิจกรรมกลุ่มแบ่งทีมโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมทีมเพื่อแข่งขันกีฬา หรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินหรือเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย โดยจะอยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดขึ้นโดย การแข่งขันเพื่อส่งเสริมในการสร้างความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนนเพื่อหาผู้ชนะ

อาจารย์กริช สินธุศิริ

นักศึกษาได้รับเทคนิคและทักษะ อย่างดีในการเรียนรู้ ที่สำคัญทำให้ทำงานร่วมกันระหว่างชั้นปี อีกด้วย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคราม

คุณประวี Bangkok Clinic

กิจกรรมสนุกมากๆ ไม่ผิดหวังเลยที่ใช้บริการของ eqgroup ได้ทั้ง teambuilding และ sport ก็ได้ครบเครื่องมากๆ

คุณไอซ์ Bangkok Clinic

กิจกรรมหลากหลาย มีทั้งสาระความรู้ในการอบรมและความสนุกในทุกๆช่วง คุณหมอชอบกันมากๆ